För idrottslig glädje hela livet

Trygg idrott

Hur kan man väcka insikt och förståelse för föreningens värdegrund?

Hur kommer du igång med ett aktivt värdegrundsarbete? Vad gäller kring antidoping? Visste du att alla anställda inom idrotten ska lämna utdrag ur belastningsregistret? Scrollar du lite längre finner du filer och värdefulla länkar kring hur vi förhåller oss till idrotten och till varandra i Göteborg.

Du uppmuntras att ta ägandeskap över föreningens arbete, där förbundet och RF-SISU finns vid föreningens sida som objektiv vägledare och stöd.

Under 2023 kommer en verktygslåda för ett aktivt värdegrundsarbete kontinuerligt att växa fram här nedanför för att göra ert arbete enklare. Genom att förstå och bli medveten om hur olika individer kan uppfatta situationer, och vad det innebär att vara trygg i sin föreningen, kan du skapa en miljö som alla vill komma till.

För ett aktivt värdegrundsarbete

Steg ett: Utforska medlemmarnas upplevelse av föreningen genom föreningsmart

"Idrottsrörelsen bygger på demokratiska principer. Det betyder att alla har rätt att vara med i denna och därmed också rätt att uttrycka sin mening och åsikt. Som medlem och företrädare i en förening finns en skyldighet att följa dessa principer och bidra till att allas röster blir hörda. Det är när vi möts och diskuterar olika idéer och förslag, som verksamheter kan utvecklas. Som del av en demokratisk folkrörelse är det således en självklarhet att ge alla medlemmar möjlighet till inflytande och delaktighet. Inga avgörande beslut för föreningen eller förbundet ska fattas utan att medlemmarna haft möjlighet att påverka dem. Föreningsdemokratin innebär att man som medlem har rätt att vara med och rösta och att alla medlemmars röst har lika värde. Det är centralt i demokratibegreppet."

-Utdrag från artikeln "Följ eller förklara" av Marie Denitton, Riksidrottsförbundet.  


Strukturerad föreningsutveckling genom föreningssmart!
Föreningssmart är Svensk Friidrotts verktyg skapat för att lägga en struktur för föreningens utveckling och stötta val av prioriterade områden. När ni gör föreningssmart har ni strukturerat stöd från både Svenska Friidrott och Göteborg Friidrott under den första processtiden. För de prioriterade utvecklingsområden tar därefter er idrottskonsulent från RF-SISU över, med rekommendation från friidrottens ögonvrå.

För att läsa om hur processen ser ut, klicka här!

För att registrera er för föreningssmart, skriv ett mail till föreningsanvarig Sara Ulrika Holmgren, Göteborg Friidrott, eller Azuka Nnamaka, värdegrundsansvarig Svensk Friidrott

 

Steg alltid: Integrera friidrottens värdegrund i kulturen!

"En del av det som står här är fastslaget i lagstiftningen. Andra saker är självklarheter. Ytterligare annat är sunt förnuft, allmän hyfs och vanligt folkvett. Ändå behövs en samman- ställning av vad som gäller för hur vi som på ett eller annat sätt verkar inom Svenska Friidrottsförbundet uppträder gentemot varandra." - friidrott.se 

Målet med Friidrottens Spelregler är att skapa en gemensam syn och ett förhållningssätt för att fler ska känna sig välkomna och hemma i friidrotten.

Ladda ner Friidrottens Spelregler här!


GFIF rekommenderar!
Börja med dig.
Att läsa igenom och reflektera över hur du själv förkroppsligar friidrottens värdegrund idag, är ett värdefullt förhållningssätt för att imorgon kunna förstå andras- och senare kunna se helheten i föreningen mycket enklare.

Steg var tredje år: Vaccinera er mot doping! Så här gör du.

Föreningen har ett ansvar i att varje medlem (inte bara aktiva!) skall bli informerad om, känna till och följa regler kring dopingpreparat, men också ramar för etik och moral. Antidoping Sverige har en enkel digital utbildning som är grundläggande för dig som medlem inom Svensk Friidrott att genomföra. 

1. Vaccinera klubben. Ett kunskapstest!

För att läsa mer om testet, klicka här!

2. Skapa en handlingsplan och en policy för det fortsatta arbete.
Säkerställ hur detta skall förmedlas till nya medlemmar och föräldrar.
Kontakta er idrottskonsulent för att skapa en handlingsplan och policy.
Om du inte vet vilken er idrottskonsulent är, kontakta föreningsansvarig Sara Ulrika Holmgren, Göteborg Friidrott

3. Varje år följs ert arbete upp genom Svensk Friidrotts årsrapport.
Er vaccinering är på pappret giltigt i 3 år, men det är ditt eget ansvar att följa och hålla dig uppdaterad kring regler, etik och moral.


GFIF + RF-SISU rekommenderar! 
Gör kunskapstesterna i era grupper, utse en lärgruppsledare och diskutera gemensamt kring svaren och frågorna.
Det kan bli så mycket roligare då!

Steg två: När en situation sker

Göteborg Friidrott har en trygg och frisk idrott först när hela verksamheten genomsyrar FN barnkonvention, när du upplever att du har möjlighet att idrotta utifrån dina förutsättningar och när du delar den grundläggande uppfattningen och känslan av att vi bedriver idrott i föreningarna för att ha roligt, må bra och för utvecklas under hela livet. 

För att detta skall ske arbetar förbunden genom Trygg Idrott-projektet för att inspirera och skapa verktyg för ett proaktivt arbete, för att integrera värdegrunden i er föreningskultur. Men idrotten behöver även policys, alltså tydliga riktlinjer, och handlingsplaner för hur den aktiva, ledaren, och organisationen skall agera när (inte om!) en situation uppstår. 


RF-SISU stöttar er!
RF-SISU Idrottskonsulenter och GFIF samverkar för att ge bästa möjliga stöd där er förening befinner sig just nu.
RF-SISU är den del av idrotten som hjälper föreningar att ta fram handlingsplaner och policys. (Okej, delvis!)

Arbetet sker utifrån era behov men alltid mot idrottens tydliga värdegrund, etik och moral.
En grundläggande utgångspunkt i processen är artiklarna 2,3,6,12 från FN Barnkonvention och Idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill, (vilken Friidrottens Spelregler är en förlängd arm på).  Men framförallt handlar trygg idrott om vikten av att uppmärksamma nuläget i varje enskild förening och att göra medvetna handlingar därifrån. 

För individens trygghet och integritet

För att fotografera behöver du den aktives OK!

När varje medlem registrerar sig i en föreningen, så ingår det ett OK att vara med på bilder i föreningens sammanhang.
Däremot behöver du som föreningsansvarig i respektive föreningen säkerställa så att detta kommuniceras på ett tydligt sätt.

Du kan göra det genom att ladda ner och skicka ut Svensk Friidrott fotomall, specificera alla era sociala kanaler och utifrån er värdegrund förmedla hur aktiva och ledare kan bete sig positivt emot varandra, inte bara på träningen, utan även efteråt på sociala medier.

För SFIF's fotomall, klicka här!


GFIF rekommenderar! 
Svensk Friidrott arbetar fram riktlinjer för sociala medier under 2023.
Inom Trygg Idrott-projektet kommer en workshop att formas till hösten för att ge alla föreningar möjlighet att mötas och tillsammans forma en policy och riktlinjer för hur vi beter oss på sociala medier. För mer information om Trygg idrott, kontakta föreningsansvarig Sara Ulrika Holmgren, Göteborg Friidrott.

Varje ledare är skyldiga att visa ett utdrag ur belastningsregistret

En tidigare föreningsordförande sa en gång: "Det är ingen rättighet att vara ledare".
Och så är det. Tyvärr. Men friidrotten vill och arbetar för att välkomna och utbilda alla!

Däremot har Svensk Friidrott  krav på att varje ledare skall kunna visa upp ett tillfälligt utdrag ur sitt belastningsregister, särskilt om du leder barn under 18 år. Detta formar en viss trygghet hos varje individ och säkerställer att föreningslivet verkar med goda samhällsmedborgare. 

För att göra ditt utdrag hos polisen.se, klicka här!

För att läsa om belastningregistret på sfif, klicka här!

Hur fungerar barnkonventionen i praktiken?

Ladda ner RF's guide till barnkonventionen här och lär dig mer om hur föreningen kan ta konventionen in i träningen och vardagen. 

Konventionen för person med funktionsnedsättning – så fungerar den

"Att genomföra en konvention handlar om att omsätta innehållet i den till verksamheten. Detta är ett arbete som behöver ingå allt annat arbete med mänskliga rättigheter och tillsammans med andra rättighetsfrågor. Ett första steg i arbetet är att öka kompetensen i organisationen om vad konventionen innebär" - mfd.se 

För att lära dig mer om konventionen klicka här!

När värdegrunden bryts

När värdegrunden bryts är det värdefullt för dig som individ, dina träningskompisar, din ledare och för friidrotten i stort att situationen uppmärksammas. Även om det inte alltid är helt enkelt att förstå vad som är rätt och fel. Är du orolig för någonting eller någon i din förening? Om du är det, går du tillväga på det här sättet;

Så här gör du

Första steget

Har du berättat för din träningskompis, eller din ledare hur du känner?
Samtal kan vara svårt, men är ofta grunden till en samsyn på hur värdegrunden skall förverkligas.

Andra steget

I andra (eller om det är första!) hand vänder du dig till någon i styrelsen.
Styrelsen i din förening är alltid ytterst ansvarig för det som händer och kan avsluta ett samarbete med en tränare, skapa dialog eller förmedla det du upplever.

Tredje steget

Går inte steg 2 att genomföra på grund av att din upplevelse är kopplad till enskilda personer i styrelsen?
Hör då av dig till friidrottschefen på Förbundskansliet eller Riksfriidrottsförbundets distriktsansvariga i Göteborg som har kompetens och erfarenhet kring barn- och ungdomsidrott. 

Fjärde steget – Idrottsombudsmannen

Om du tror att ditt ärenden inte kan hanteras av förening, SF eller RF/SISU:s distrikt, eller att du helt enkelt inte får den hjälp du önskar, kontakta Idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller e-post.

För att skriva till Idrottsombudsmannen, klicka här!

Värdegrundsarbete

"Det är ingen rättighet att vara ledare"

Göteborg Friidrott möter Mölndals AIK

“Barn känner sig trygga när ledarna ser och involverar dem. När man har go stämning och gemenskap.”

Malin Kron Torgersson, Riksidrottsförbundet SISU 

Göteborg Friidrottsförbunds kontaktperson hos RF-SISU Västra Götaland

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsubildarna stöttar idrottsföreningar och förbund i hela Sverige. RF SISU Västra Götaland verkar regionalt i Västra Götalandsregionen. Vår idrottskonsulent Malin Kron Torgersson når du via mail eller telefon: 0709-26 58 83